I. ja II. kooliaste

Tabasalu Ühisgümnaasiumi I. ja II. kooliaste

Õpime õppima!

Algkoolist saab alguse kõige tähtsam oskus nii koolis kui elus – oskus ja huvi õppida.

Tabasalu põhikool koosneb algkoolist (1-4 klassiaste) ja põhikoolist (5-6 klassiaste). Tabasalu põhikool on kõige pikaajalisema traditsiooniga põhikooli aste Harku vallas. Eriliseks teeb selle asjaolu, et meil on õpetamas jätkuvalt palju pedagooge, kes alustasid oma õpetajatööd Tabasalu põhikooli astmes 30. aasta eest ning aastate jooksul on lisandunud ka uusi kolleege. Seeläbi on loodud unikaalne meeskond, kus pikaajaline kohapealne kogemus on segunenud uute tulijate uute ideede ja mõtetega. Nii saamegi uhkust tunda erakordselt ühtse õpetajaskonna üle, kellell on tugevad üheskoos tegutsemise traditsioonid ning samuti on igapäevaseks omavaheliste parimate kogemuste vahetamine, mille tulemusena õpilaste õppetöö on kujundatud koolirõõmu ja häid õpitulemusi loovaks.

I. kooliaste (1-4. klass)

Tabasalu algkooliastmes on ainsa koolina Harku vallas loodud suunaklassid, mis on mõeldud soodustama õpilaste erihuvisid. Matemaatika- ja muusika suund (MA-MU) ning keelekallakuga suunaklass saavad süvendatud õpet vastavatel suundadel, mis on loonud võimaluse koondada sarnase ainehuviga õpilased ühte klassikollektiivi ning seeläbi võimaldada neile süvendatud õpet vastaval suunal. Tugevad ainealased tulemused on taganud ka iga-aastaselt väga tiheda konkursi vastavatesse klassidesse pürgimisel.

II. kooliaste

Seoses üleminekuga klassiõppelt aineõppele asendub alates viiendast klassist suunaklasside süsteem lennupõhise tasemerühmade süsteemiga. Kuigi klassikomplektid jäävad samaks, siis paljudes ainetes toimub õppetöö lennuüleselt, kus õpilased jagunevad gruppidesse, mis vastab iga õpilase puhul tema õpihuvile ja õpivõimekusele konkreetses aines. Näiteks usume, et spordipoistel on kehalises kasvatuses põnevam palli mängida teiste spordipoistega. Spordikaugematel õpilastel jällegi on hulka toredam mängida palli teiste pallimängus nõrgematega, sest seeläbi on igaühel võimalus ennast platsil väärtuslikuna tunda (kaasatus kõigile ja väljakutse tugevamatele).

Andmed

Innove teostab iga-aastaselt üle-riigilist uuringut, milles võrreldakse Eesti koolide erinevaid tulemusnäitajaid. Alltoodus on viimase (2018) aasta näitajad Tabasalu algkooli õpilaste tagasiside ja Eesti koolide keskmise võrdluses:

Selline üheskoos õpilastele parima hariduse nimel tegutsemise läbi on loodud väga kõrgetasemelise põhikool. Näiteks viimatistel Harjumaa algklasside õpioskuste mõõduvõtmisel (LINK ON PUUDU) pälvis Tabasalu kool tubli kolmanda koha 33. kooli arvestuses.

Tuleviku õpikeskkond

TÜG-i õpikeskkond on erakordne oma õuevahetundide võimaluse, suusaradade/suusabaasi, ujula/spa, mitmete spordisaalide (lauatennis, squash, jõusaal, idamaine saal, võimlemissaal, akrobaatika ja tantsusaal ning suur spordisaal) ning kõrgel tasemel varustatud klassiruumidega.

Algkooli õpikeskkond

Meie algkooli õppetöö toimub kaasaegsetes ja hea tehnikaga varustatud ruumides. 2008. aastal rajatud algklasside hoonele on aja jooksul lisandunud enamikes klassides olev interaktiivne esitlustehnika (smart-tahvlid), õpilasekeskne rekreatsiooniala, õuevahetunde lõbusamaks tegev ja lauatennist jm tegevusi võimaldav sisehoov. Noorema vanuseastme õpilased saavad algklasside hoones olla oma eakaaslastega koos ning olla oma majas peremeesteks.

II. kooliastme õpikeskkond

2019. aasta seisuga toimub 5-6. põhikooli klasside õppetöö peahoones, mis hoolimata oma 1986. valmimise aastast on läbimõeldud ja korralikult rahastatud renoveerimise tsükli läbi jooksvalt kaasajastatud ning kõige kõrgematele õpikeskkonna nõuetele vastav. Ka peahoones on lisatud mugavaid rekreatsioonialasid, koos ligemale 50 mugava diivani, infotahvlite jpm-ga. Seeläbi saame uhkust tunda kõrgetasemelise ja õpilase poole vaatava õppekeskkonna üle.

Peatselt valmiv ülimoodne uus I. ja II. kooliastme õppehoone

Kooli kasvamisega kaasas käimiseks on 2019. aasta seisuga juba alustatud ka uue ja ka rahvusvahelises mastaabis ülimalt kaasaegsete õppehoone projekteerimist just TÜG põhikoolile. Uue õppehoone osaks saab olema uus multifunktsionaalne aula/spordisaal ja maksimaalsel tasemel varustatud klassiruumid, mis võimaldavad kõigi uuenenud õpikäsitluse metoodikate igapäevast rakendamist (grupitööd soodustavad õpipesad, kergesti liigendatav klassimööbel, liitseinad suuremate grupiprojektide läbiviimiseks, täismahus interaktiivsed tahvlid ja digilahendused ning rohkemat käelist tegevust võimaldav õpivara).

Põhikooli sh algklasside õppetöö loodavas uues põhikooli hoones algab hiljemalt 2021 septembris. 2018.aastal läbiviidud arhitektuurikonkursi võitis meie kooli ajalugu ja eripärasid läbinisti tundev arhitektuuribüroo, kus meeskonnas ka meie kooli vilistlane.

Tuleviku põhikool (Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg arhitektuuribüroodest Doomino Arhitektid).

Tegevused

Õpilaste kooliteed on meie majas rikastatud mitmete vahvate algatustega. Kõik ikka selleks, et õpilaste koolitee oleks mitmekesine ja põnev.

Meie kool on algklassides rakendanud nii VEPA käitumisoskuste metoodikat kui ka teise klassini toimuvat kujundavat hindamist. 2019. alates rakendub koolis KiVA programm.

Lisaks sellele toimuvad koolis regulaarselt erinevad vahvad üritused ja ettevõtmised, millede eesmärgiks on õpilaste kooliteed mitmekesisemaks ja huvitavamaks muuta. Paljudest populaarsetest üritusteks on tänaseks saanud iga-aastased traditsioonid. Olgu selleks ettevõtlusest aimu andvad õpilaslaadad, enesekindlust arendavad näitused ja esinemised. Alltoodus on nimekiri tunnivälistest sündmustest, millest õpilased iga-aastaselt osa saavad:
· sügisandide näitus
· leivanädal
· mardi-ja kadripäev
· päkapikupäev
· jõululaat
· emakeelepäev (nädal)

Vastuvõtt

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 1. klassi vastuvõtmise kohta saab lugeda lähemalt siit.