Progümnaasium (7-9 klass)

Tabasalu Ühisgümnaasiumi progümnaasiumi aste (7.-9. klassiaste) on olnud Harku valla ainukeseks progümnaasiumiks juba 32. aastat.

Progümnaasium

Progümnaasiumi aste (7-9. klass) on kooliaste, mille jooksul õpilased õpilased annavad viimase lihvi oma põhiharidusele ning seeläbi sillutavad tee edasisteks valikuteks eluteel.

Progümnaasiumi tulemusnäitajad

Tabasalu Ühisgümnaasiumi progümnaasiumi eesmärk on tagada õpilastega koostöös kõikide eelduste täitmine, et õpilastel oleks võimalik jätkata oma haridusteed. Progümnaasiumi kooliastme edukust mõõdetakse riiklikult järgnevates peamistes tulemusnäitajates:

Lennupõhised tasemerühmad

5. klassist alguse saav lennupõhine tasemerühmade süsteem jätkub progümnaasiumis. Vastav süsteem tähendab seda, et kuigi klassikomplektid jäävad samaks, siis paljudes ainetes toimub õppetöö lennuüleselt. Õpilased jagunevad gruppidesse, mis vastavad iga õpilase puhul tema õpihuvile ja õpivõimekusele konkreetses aines. Näiteks usume, et spordipoistel on kehalises kasvatuses põnevam palli mängida teiste spordipoistega. Spordikaugematel õpilastel jällegi on hulka toredam mängida palli teiste pallimängus nõrgematega, sest seeläbi on igaühel võimalus ennast platsil väärtuslikuna tunda (kaasatus kõigile ja väljakutse tugevamatele).

Seoses sellega, et Harku vallas on Tabasalu progümnaasium ainsaks progümnaasiumi haridust pakkuvaks kooliks, koonduvad valla kodulähedaste koolide (Vääna, Vääna-Jõesuu, Muraste, Harkujärve) õpilased 7. klassi õppima Tabasalu Ühisgümnaasiumisse. Selle tulemusena on võimalik lennupõhiste tasemerühmade kasutegurit võrreldes 5-6. klassiastmega veelgi suurendada, sest mida suurem on õpilaste hulk, kes tasemerühmadesse jagunevad, seda täpsema tasememääratlusega kujunevad tasemerühmad.

Tuleviku õpikeskkond

Seoses Tabasalu Ühisgümnaasiumi hariduslinnakusse 2021. aastal lisanduvate uute õppehoonetega (1-6. klassiaste ja Riigigümnaasium (10-12. klassiaste)), jääb kogu tänane peahoone progümnaasiumi õpilaste kasutada. See tähendab seda, et 2019. aastal kogu kooliperet (1-12. klassiaste) mahutav koolimaja jääb ainult 7-9 klasside kasutada. Selle tulemusena tekib arvestatavalt lisa õppepinda.

See muutus võimaldab oluliselt ümber kujundada olemasoleva peahoone just progümnaasiumi vajadustele vastavaks.

Olulist lisandväärtust saab looma eraldiseisev loodusainete (loodusõpetus, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) korrus, kus saab paiknema kõrgel tasemel ja kaasaegset STEM õppe (loe: õpe, kus vaadatakse ühe tervikuna loodusnähtuseid ainete üleselt) läbiviimist võimaldav loodusainete labor.

Näide: Kui me räägime füüsikas täna optikast ja bioloogias silmast, siis me saame seda teha ühtseks seotud (lõimitud) tervikuna.

Samuti täienevad oluliselt võimalused kunstide, tööõpetuse ja käsitöö vallas, kus ruumid sisustatakse moodsamate ja ja kaasaegse õpikäsitluse läbiviimist soosivate vahenditega.

Lisandunud ruum mõjutab ka igapäevaseid asju nagu tunniplaan ja ruumijaotus, sest meie õpetajad saavad endale koduklassid, mis ühtlasi annab ka õpilastele kindla teadmise, et kus üks või teine tund toimub ja vajadus regulaarse tunniplaani rakenduse vaatamise järgi kahaneb.

Õpilaste arengu toetamine

7-9. klass on paljude õpilaste jaoks kõige olulisemateks kujunemise aastateks. Sellesse vanusevahemikku jääb peamine üleminek lapsest täiskasvanuks ning koos sellega kaasnevad mitmed väljakutsed. Õpilased otsivad oma identiteeti ja kohta ning selle nn. puberteediea juures võib päris sagedasti tekkida vajadus või soov täiendava juhendamise (sh hingelise) osas.

Koolina soovime õpilasi sellel teekonnal igal sammul toetada. Seetõttu oleme alates 2018/2019 õppeaastast rakendanud kogemusõpet, mille sisu annavad edasi erinevad teemavaldkondade eksperdid ning teemade ring ulatub rahakoti planeerimisest; inimese psühholoogia; suhete- ja seksuaalse käitumiseni. Õpilastelt saadud tagasiside vastavale ainele on olnud erakordselt positiivne.

Täiendavalt on kool jõudsalt laiendanud oma tugimeeskonna võimekust just selleks, et tagada õpilaste toetamine erinevate murede lahendamisel. Koolis töötab tänaseks kolm sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoog ja kaks abiõpetajat. Täiendavalt on igas klassis iganädalased regulaarsed klassijuhataja tunnid. Kooli kõik õpetajad pakuvad iga nädal regulaarset konsultatsioonitunni aega, mille käigus on õpilastel võimalik raskemaid teemasid õpetaja personaalsel juhendamisel selgeks saada.